1 2 3 4 5

MARKEDSVERDI

Markedsverdien er «Det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen». Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet «normal salgsverdi».

LÅNEVERDI

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver en antyding av eiendommens verdi mht. sikkerhet/pant i eiendommen.

TEKNISK VERDI

1. Bygning
På grunnlag av dagens byggepriser på stedet beregnes normale byggekostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse (teknisk foreldelse, vedlikeholdsmangler) og evt. gjenstående arbeider.

2. Tomteverdi
Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomt, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm.
Tomteverdi ansettes uten hensyn tatt til evt. festeforhold. Det må imidlertid redegjøres for festeforhold.

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene.

GYLDIGHET

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av evt. endringer på/i eiendommen. Takster eldre enn 6 mnd. må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmann for en oppgradering av takst.